Általános Szerződési Feltételek
Kényelmesen
Gyorsan
Kiszállítással
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Bérleti díj a Gép heti 6/7 nappal számolva. Fizetési határidő a számla kiállítás napjától számított 8. nap, átutalással.
 • Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (kaució) kérni, ennek mértéke a gép értékével arányos és azt a gépbérleti díjtáblázat tartalmazza.
 • A bérleti díj számla kiállításának alapja a felek által aláírt teljesítés igazolás, amelyet felek a Gép visszaadása után vesznek fel.
 • Ennek hiányában a bérleti díj kezdetét a jelen szerződés, mint birtokbaadási jegyzőkönyv igazolja és a tervezett időre birtokba vissza nem bocsátott Gép tekintetében a bérbeadó jogosult számlát kiállítani, a gép visszaadása után 5 nappal.

 

 1. Határidő
  • amely tekintetében a bérleti díj fizetési kötelezettsége már fennáll. Eltérő írásbeli kikötés hiányában a bérleti időszak kezdő napjától kezdve minden olyan naptári napra, amelyen a Bérbe vevő a gépet a birtokában tartja - ideértve a birtokba visszabocsátás napját is - köteles a bérleti díjat megfizetni.
 • A Bérbe vevő nem jogosult a Gépet albérletbe adni, vagy annak használatát bármilyen módon harmadik félnek átengedni vagy azt lehetővé tenni.
 • A bérleti díj elszámolási egysége 1 munkanap (8 óra). A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Időegység túllépés esetén plusz 1 napi díj fizetendő.

 

 1. Használata
  • A Gép érvényes biztonságtechnikai papírokkal rendelkezik.
  • A Gép kezelésére csak olyan személy jogosult, aki 18. életévét betöltötte, és a típusra érvényes kezelői jogosítvánnyal rendelkezik.
  • A kezelőszemélyzet munkahelyi vezetője a munkák megkezdése előtt köteles megvizsgálni, hogy a munkaterület veszélytelen, az alkalmazást csak ezt kötően engedheti meg.
  • A gépnapló vezetése a bérlő feladata. A Gépet valamennyi biztonsági és munkavédelmi előírás maradéktalan betartása mellet, a szakképzett kezelőktől elvárható maximális gondosság mellett kell üzemeltetni.
  • Festési és hegesztési munkáknál a Gépet gondosan le kell takarni.
  • A Gép nagyobb szennyeződése esetén a bérbeadó jogosult a tisztítás többletköltségét kiszámlázni
  • A Gépet kizárólag rendeltetés szerűen, az előírásoknak megfelelően szabad alkalmazni. A Gép használatáért a bérlés időtartalma alatt a Bérbe vevő vagy a gép kezelője vállal felelősséget, ez idő alatt a géppel okozott bármilyen nemű anyagi vagy személyi sérüléssel járó károkért a Bérbe adó nem vállal felelősséget.
  • Az előírt terhelést túllépni tilos!
  • Bérbe vevő eltérő írásbeli megállapodás és díjkikötés hiányában nem jogosult napi 8 (nyolc) óránál több üzemidőben a gépet üzemeltetni.

 

 1. Szállítás
 • A Gép visszaadásakor Bérbe vevőnek gondoskodnia kell a megfelelő üzemanyag mennyiségről és az akkumulátorok töltöttségéről, olyan töltöttségi szintre és üzemanyag mennyiségre visszaállítani, ahogy bérbe vette.

 

 1. Karbantartás
  • A Bérbe vevő a Gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásért, valamint szakszerű raktározásáért felelősséget vállal, a Gép üzemanyag ellátásáról és az akkumulátorok töltéséről a Bérbe vevőnek kell gondoskodnia, azt a bérleti díj nem tartalmazza az ebből eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak - számla alapján – megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
  • A Bérbe vevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.
  • A kezelőszemélyzet köteles naponta a hidraulika és a motor olajszintjét megvizsgálni. Az olaj utántöltésének elmulasztása következtében keletkezett károkért a bérlő a felelős. Olajfolyás észlelése esetén azonnal félre kell állni és a takarítást elvégezni. A gép bármilyen meghibásodásáról a Bérbeadót azonnal értesíteni kell!
  • Amennyiben Bérbe vevő a gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított állapodban adja vissza, Bérbeadó jogosult ködbért felszámítani.
  • A bérelt Gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbe vevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni.
  • A Gép kulcsa vagy dokumentációja a Bérbe vevő elhagyja, akkor nettó 15,000 Ft kerül kiszámlázásra!
  • A Gép visszaadásakor Bérbe vevőnek gondoskodnia kell a megfelelő üzemanyag mennyiségről és az akkumulátorok töltöttségéről, olyan töltöttségi szintre és üzemanyag mennyiségre visszaállítani, ahogy bérbe vette.

A szerződő felek a jogügyletből eredő bármely vitás kérdés eldöntésére értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a Pp. 27. §-a alapján. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. Bérbe vevő a fenti eszközt a Bérbeadó telephelyén leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban veszi át. Átadáskor a Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbeadó a Bérbe vevővel vagy annak megbízott képviselőjével ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.